گوشت ضد سرطان تولید شد

مجموعه: گزارشهای علمی گوشت ضد سرطان تولید شدمحققان دانشگاه تبریز موفق به تولید گوشت حاوی ترکیب ضد سرطان شدند.دکتر جمال سیف دواتی، دانش آموخته علوم دامی (تغذیه دام) دانشگاه تبریز که این طرح در...